عاشقانه های دله من تنها....

http://www.emotasia.com/wp-content/uploads/dodo-dog-emoticon-2.gif

آهای غریبه...؟

من ایمان دارم من و تو روزی در این شهر غریب باز یکدیگر را خواهیم دید تو از گذشته ات پشیمانی و من گیسوانم سفید شده است...Ɔoитɨиʋɛ
سه شنبه 28 بهمن 1393 | 11:39 | مهسا |

جاگذاشته ام دلی هرکه یافت 
مژدگانی اش...
تمام زندگی ام...

سه شنبه 28 بهمن 1393 | 0:12 | مهسا |

ghalebhaa